Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Habitatrichtlijn - soort van habitatrichtlijn Bijlage IV

Soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn waarvoor i.v.m. ruimtelijke ingrepen een ontheffing i.v.m. artikel 75 van de Flora- en faunawet-ontheffing moet worden, en waarvoor in de database aanvullende nuttige informatie beschikbaar is. De informatie gaat over wanneer ruimtelijke ingrepen effecten kunnen hebben op de soort en wat eventuele mitigerende en compenserende maatregelen kunnen zijn.

31 t/m 40 van 58 resultaten.