Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Wet natuurbescherming (16 december 2015): Paragraaf 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

De relevante artikelen voor het beschermingsregime van soorten van de Vogelrichtlijn staan in Hoofdstuk 3 in de artikelen 3.1 t/m 3.4 van de Wet natuurbescherming.

Dit beschermingsregime heeft betrekking op alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.

De van toepassing zijnde verboden zijn verwoord in de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming. De verboden betreffen niet alleen de vogels zelf, maar ook hun nesten, rustplaatsen, eieren, delen van vogels, of producten verkregen uit vogels.  De verboden gelden voor meerdere handelingen die nader staan omschreven in deze artikelen van de wet.

In artikel 3.3 Wet natuurbescherming staan:

  • De ontheffing van de verboden door Gedeputeerde Staten;
  • De vrijstelling van de verboden bij verordening door Provinciale Staten;
  • De ontheffing of vrijstelling door de Minister van Economische zaken.

Voor de ontheffing of vrijstelling gelden nadere voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om in aanmerking te komen voor een vrijstelling  resp. voor toewijzen van een aanvraag om een ontheffing.

Het verbod tot verkopen, vervoeren voor verkoop, onder zich hebben voor verkoop of ten verkoop aanbieden  is niet van toepassing voor vogels, delen of producten van vogels, van soorten genoemd in bijlage III van de Vogelrichtlijn en die aantoonbaar zijn gedood, gevangen of verkregen overeenkomstig of krachtens de Wet natuurbescherming.

In artikel 3.4 staan nadere verboden voor het gebruik van bepaalde middelen, installaties en methoden. In het artikel staat de mogelijkheid tot ontheffing en tevens de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur nadere middelen, installaties en methoden aan te wijzen die vallen onder het verbod.

Voor meer informatie raadpleeg de volledige teksten van de Wet, Besluit en Regeling natuurbescherming (zie www.wetten.overheid.nl)

 

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Gaai
Garrulus glandarius ssp. glandarius
Garrulus glandarius
Soort in Bijlage II/B (artikel 7 lid 3 Vogelrichtlijn) met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Geoorde fuut
Podiceps nigricollis
Geoorde fuut
Podiceps nigricollis
Soort als bedoeld in artikel 4 lid 2 Vogelrichtlijn met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Giervalk
Falco rusticolus
Falco rusticolus
Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn) met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Gon-gon
Pterodroma feae
Pterodroma feae
Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn) met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Goudplevier
Pluvialis apricaria
Goudplevier
Pluvialis apricaria
Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn), Bijlage II/B (artikel 7 lid 3 Vogelrichtlijn) en Bijlage III/B (artikel 6 lid 3 Vogelrichtlijn) met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Grauwe franjepoot
Phalaropus lobatus
Grauwe franjepoot
Phalaropus lobatus
Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn) met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Grauwe gans
Anser anser ssp. anser
Grauwe gans
Anser anser
Soort als bedoeld in artikel 4 lid 2 Vogelrichtlijn, Bijlage II/A (artikel 7 lid 2 Vogelrichtlijn) en Bijlage III/B (artikel 6 lid 3 Vogelrichtlijn) met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Grauwe kiekendief
Circus pygargus
Grauwe kiekendief
Circus pygargus
Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn) met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Grauwe klauwier
Lanius collurio ssp. collurio
Grauwe klauwier
Lanius collurio
Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn) met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Griel
Burhinus oedicnemus ssp. oedicnemus
Burhinus oedicnemus
Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn) met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.