Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Wet natuurbescherming (16 december 2015): Paragraaf 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

De relevante artikelen voor het beschermingsregime van soorten van de Vogelrichtlijn staan in Hoofdstuk 3 in de artikelen 3.1 t/m 3.4 van de Wet natuurbescherming.

Dit beschermingsregime heeft betrekking op alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.

De van toepassing zijnde verboden zijn verwoord in de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming. De verboden betreffen niet alleen de vogels zelf, maar ook hun nesten, rustplaatsen, eieren, delen van vogels, of producten verkregen uit vogels.  De verboden gelden voor meerdere handelingen die nader staan omschreven in deze artikelen van de wet.

In artikel 3.3 Wet natuurbescherming staan:

  • De ontheffing van de verboden door Gedeputeerde Staten;
  • De vrijstelling van de verboden bij verordening door Provinciale Staten;
  • De ontheffing of vrijstelling door de Minister van Economische zaken.

Voor de ontheffing of vrijstelling gelden nadere voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om in aanmerking te komen voor een vrijstelling  resp. voor toewijzen van een aanvraag om een ontheffing.

Het verbod tot verkopen, vervoeren voor verkoop, onder zich hebben voor verkoop of ten verkoop aanbieden  is niet van toepassing voor vogels, delen of producten van vogels, van soorten genoemd in bijlage III van de Vogelrichtlijn en die aantoonbaar zijn gedood, gevangen of verkregen overeenkomstig of krachtens de Wet natuurbescherming.

In artikel 3.4 staan nadere verboden voor het gebruik van bepaalde middelen, installaties en methoden. In het artikel staat de mogelijkheid tot ontheffing en tevens de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur nadere middelen, installaties en methoden aan te wijzen die vallen onder het verbod.

Voor meer informatie raadpleeg de volledige teksten van de Wet, Besluit en Regeling natuurbescherming (zie www.wetten.overheid.nl)