Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Wet natuurbescherming (16 december 2015): Paragraaf 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

De relevante artikelen voor het beschermingsregime van soorten van de Vogelrichtlijn staan in Hoofdstuk 3 in de artikelen 3.1 t/m 3.4 van de Wet natuurbescherming.

Dit beschermingsregime heeft betrekking op alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.

De van toepassing zijnde verboden zijn verwoord in de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming. De verboden betreffen niet alleen de vogels zelf, maar ook hun nesten, rustplaatsen, eieren, delen van vogels, of producten verkregen uit vogels.  De verboden gelden voor meerdere handelingen die nader staan omschreven in deze artikelen van de wet.

In artikel 3.3 Wet natuurbescherming staan:

  • De ontheffing van de verboden door Gedeputeerde Staten;
  • De vrijstelling van de verboden bij verordening door Provinciale Staten;
  • De ontheffing of vrijstelling door de Minister van Economische zaken.

Voor de ontheffing of vrijstelling gelden nadere voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om in aanmerking te komen voor een vrijstelling  resp. voor toewijzen van een aanvraag om een ontheffing.

Het verbod tot verkopen, vervoeren voor verkoop, onder zich hebben voor verkoop of ten verkoop aanbieden  is niet van toepassing voor vogels, delen of producten van vogels, van soorten genoemd in bijlage III van de Vogelrichtlijn en die aantoonbaar zijn gedood, gevangen of verkregen overeenkomstig of krachtens de Wet natuurbescherming.

In artikel 3.4 staan nadere verboden voor het gebruik van bepaalde middelen, installaties en methoden. In het artikel staat de mogelijkheid tot ontheffing en tevens de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur nadere middelen, installaties en methoden aan te wijzen die vallen onder het verbod.

Voor meer informatie raadpleeg de volledige teksten van de Wet, Besluit en Regeling natuurbescherming (zie www.wetten.overheid.nl)

 

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Bruine kiekendief
Circus aeruginosus ssp. aeruginosus
Bruine kiekendief
Circus aeruginosus
Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn) met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Bruinkeelortolaan
Emberiza caesia
Emberiza caesia
Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn) met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Bulwers stormvogel
Bulweria bulwerii
Bulweria bulwerii
Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn) met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Casarca
Tadorna ferruginea
Tadorna ferruginea
Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn) met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Dodaars
Tachybaptus ruficollis ssp. ruficollis
Dodaars
Tachybaptus ruficollis
Soort als bedoeld in artikel 4 lid 2 Vogelrichtlijn met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Dougalls stern
Sterna dougallii ssp. dougallii
Sterna dougallii
Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn) met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Draaihals
Jynx torquilla ssp. torquilla
Draaihals
Jynx torquilla
Soort als bedoeld in artikel 4 lid 2 Vogelrichtlijn met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Drieteenstrandloper
Calidris alba
Drieteenstrandloper
Calidris alba
Soort als bedoeld in artikel 4 lid 2 Vogelrichtlijn met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Duinpieper
Anthus campestris ssp. campestris
Duinpieper
Anthus campestris
Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn) met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.
Dunbekwulp
Numenius tenuirostris
Numenius tenuirostris
Soort in Bijlage I (artikel 4 lid 1 Vogelrichtlijn) met het beschermingsregime van de artikelen 3.1 en 3.2 Wet natuurbescherming, gepubliceerd in Staatsblad nummer 34, jaargang 2016.