Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Habitatrichtlijn: soort van habitatrichtlijn Bijlage II

De soort is genoemd in bijlage II van de Habitatrichtlijn. Voor soorten van Bijlage II die geregeld in ons land voorkomen, moet Nederland beschermde gebieden aanwijzen. Sommige soorten zijn prioritair. In de database zijn alleen de soorten opgenomen die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen. Een deel ervan staat niet op de Referentielijst.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Groenknolorchis
Liparis loeselii
Liparis loeselii
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Reference List of habitat types and species present in the region - Atlantic Region; juli 2002)
Grote hoefijzerneus
Rhinolophus ferrumequinum ssp. ferrumequinum
Rhinolophus ferrumequinum
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grote modderkruiper
Misgurnus fossilis
Misgurnis fossilis
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Reference List of habitat types and species present in the region - Atlantic Region; juli 2002)
Grote vuurvlinder
Lycaena dispar ssp. batava
Lycaena dispar
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Reference List of habitat types and species present in the region - Atlantic Region; juli 2002)
Houting
Coregonus oxyrinchus
Coregonus oxyrhynchus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Ingekorven vleermuis
Myotis emarginatus ssp. emarginatus
Myotis emarginatus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Reference List of habitat types and species present in the region - Atlantic Region; juli 2002)
Juchtleerkever
Osmoderma eremita
Osmoderma eremita
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kamsalamander
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Reference List of habitat types and species present in the region - Atlantic Region; juli 2002)
Kleine hoefijzerneus
Rhinolophus hipposideros ssp. hipposideros
Rhinolophus hipposideros
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kleine modderkruiper
Cobitis taenia
Cobitis taenia
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Reference List of habitat types and species present in the region - Atlantic Region; juli 2002)